Seria II: Pomniki Prawa Polskiego, dział 1: Prawo ziemskie.

Eryk Rozpierski z Góry Bąkowej i Straszęcina, autor „Tractatuli contra Cruciferos, Regni Poloniae invasores, w: Homines et societas. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiąta piątą rocznicę urodzin, red.

Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, red.

[Współautor] Bibliografia historii polskiej za lata 1983–1990, oprac.

Instytut Historii (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku.

Z najstarszych dziejów skarbowości Uniwersytetu Krakowskiego. Rachunki dziekanów Wydziału Sztuk z lat 1458–1470, w: Fontes et Historia.

Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej z okazji 75. Zenona Piecha, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Societas Vistulana, Kraków 2008, s.

Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien 1779–1783, Band 1, Teil A: Sektionen 1–30 [Beschreibungen].

B: Faksymilia map 1–30; Band 1, Teil B: Faksymileblätter 1–30.

Czerwiec 27, 2014 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie historia osadnictwa, genealogia rodów rycerskich, historia społeczna średniowiecza, kartografia historyczna Zakład/Pracownia: Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu (kierownik Pracowni) Udział w grantach i projektach badawczych: 1.